Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Slim Life

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Alexandra Bone
Cliënt: de persoon aan wie door de Gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Praktijkadres: de locatie waar de begeleiding/consult van de Gewichtsconsulent wordt uitgeoefend
Consult: een afspraak waarbij Gewichtsconsulent aan Cliënt advies en begeleiding verleent in persoon, via telefoon of video conference.
Pakket: een pakket van meerdere Consulten waar een gereduceerd tarief voor geldt
Evenement: Alle vormen van evenementen vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn: workshops, lezingen, dag evenementen, e.d. 
Arts: de huisarts of specialist waarbij de Cliënt onder behandeling is

Algemeen
De Gewichtsconsulent geeft advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of Skype te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt dan wel de Gewichtsconsulent per direct op de hoogte gesteld.

Basis
De Gewichtsconsulent kan de Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de Gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Advies en begeleiding vindt plaats middels Consulten, Workshops of overige vormen van werkzaamheden. Consulten kunnen los overeengekomen worden, dan wel middels een pakket worden aangeschaft waarbij een gereduceerd tarief geldt. Wanneer een pakket wordt overeengekomen, dient het laatste Consult van het pakket uiterlijk binnen een jaar na aanvang van het intakegesprek/eerste Consult plaats te hebben gevonden. Indien dit niet het geval is, zullen de niet-genoten Consulten komen te vervallen.

Verhindering
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient de Cliënt de Gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.
Mocht de Cliënt na aanmelding alsnog afzien van deelname aan een los Consult of een (online) pakket, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van het intakegesprek/ eerste Consult worden de kosten volledig gerestitueerd.
Bij annulering tussen een maand (30 dagen) en een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek/ eerste Consult worden de kosten voor 50% gerestitueerd.
Bij annulering korter dan een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek/ eerste Consult worden de kosten niet gerestitueerd.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

Beëindiging begeleiding (Consult, (online) pakket)
De begeleiding wordt beëindigd indien:
– Het doel is of de doelen zijn bereikt
– Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de Gewichtsconsulent)
– De Cliënt de begeleiding wenst te beëindigen, met dien verstande dat indien de Cliënt de begeleiding tijdens een lopend traject wil annuleren, de Cliënt de kosten dient te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt, tegen tarieven van losse Consulten in plaats van het pakkettarief. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf daaropvolgende weken zullen aan Cliënt worden gerestitueerd, onder aftrek van het verschil in tarief van losse Consulten en pakkettarieven voor reeds genoten Consulten.   

Voorafgaand annuleren van deelname aan een Evenement
– Indien Gewichtsconsulent de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van het Evenement, wordt het volledige bedrag aan Cliënt gerestitueerd. 
– Indien Cliënt 0 t/m 14 dagen voor aanvang van  het Evenement annuleert, ontvangt Cliënt een tegoed t.h.v. het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden bij Gewichtsconsulent voor een jaar na datum Evenement.
– Indien Cliënt meer dan 14 dagen voor aanvang van het Evenement annuleert, ontvangt Cliënt het volledige bedrag terug.

Privacy
Door dienst af te nemen van Gewichtsconsulent, gaat cliënt akkoord met de Privacyverklaring van Slim Life

Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de Gewichtsconsulent de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Indien een Cliënt het gehele pakket/programma al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.

Intellectueel eigendom
De Gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Betaling
Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De Cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde Consulten. De Gewichtsconsulent is gerechtigd een Consult te weigeren indien de Cliënt de betaling niet heeft voldaan.
De Cliënt dient de rekening binnen 7 dagen na datering betaald te hebben, doch uiterlijk de laatste werkdag vóór aanvang van het intakegesprek/eerste Consult. Bij een overschrijding van de betaaltermijn, zal het eerstvolgende Consult uitgesteld worden tot na ontvangst van de betaling.
Bij een overschrijding van elke 14 dagen is de Gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is de Gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De Gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen Consulten/Evenementen en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten begeleiding worden gerestitueerd aan de Cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de Gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Cliënt van door de Gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één Consult. De Gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.